یکی از مهم ترین واحدهای شرکت می باشد که تمام مواد اولیه (bpico)کنترل کیفیت شرکت بتن پیش فشرده ایران ورودی به شرکت از جمله شن،ماسه،سیمان و وایر را مورد بررسی و آزمایش قرار می دهد .

در ضمن از کلیه ی بتن ریزی های مربوطه نمونه برداری شده و آزمایش بارگذاری به عمل می آید و پس از کنترلنتیجه آزمایش ، اقدام به آزاد کردن باندها میگردد .

از کلیه قطعات تولید شده از جمله تیرچه پیش تنیده نیز برای تطبیق دادن نتیجه محاسبات تئوری با تولیدات عملی آن آزمایش های لازم به عمل آمده و نتیجه تئوری با عملی مقایسه می شود .